Lancaster Lincoln

Bệnh viện
Răng Hàm Mặt

Bệnh viện
District 4

Trường THPT
Nguyễn Hữu Thọ

Đại Học
Luật TP.HCM

Đại Học
Nguyễn Tất Thành

Toà nhà Betexco

5 phút

10 phút

5 phút

10 phút

Đại Học

Nguyễn Tất Thành

Trường THPT

Nguyễn Hữu Thọ

Đại Học

Luật TP.HCM

Bệnh viện

District 4

Bệnh viện

Răng Hàm Mặt