Lancaster Lincoln

B-16

Diện tích tim tường 42.75m2

Diện tích thông thuỷ 38.61m2