Lancaster Lincoln

B-15

Diện tích tim tường 42.7m2

Diện tích thông thuỷ 38.61m2