Lancaster Lincoln

B-14

Diện tích tim tường 50.44m2

Diện tích thông thuỷ 45.66m2