Lancaster Lincoln

B-13

Diện tích tim tường 62.63m2

Diện tích thông thuỷ 55.89m2