Lancaster Lincoln

B-12

Diện tích tim tường 42.53m2

Diện tích thông thuỷ 38.85m2