Lancaster Lincoln

B-11

Diện tích tim tường 42.36m2

Diện tích thông thuỷ 38.61m2