Lancaster Lincoln

B-10

Diện tích tim tường 42.23m2

Diện tích thông thuỷ 38.61m2