Lancaster Lincoln

B-09

Diện tích tim tường 42.55m2

Diện tích thông thuỷ 38.43m2