Lancaster Lincoln

B-08

Diện tích tim tường 64.82m2

Diện tích thông thuỷ 57.53m2