Lancaster Lincoln

B-07

Diện tích tim tường 42.7m2

Diện tích thông thuỷ 38.62m2