Lancaster Lincoln

B-06

Diện tích tim tường 41.76m2

Diện tích thông thuỷ 37.7m2