Lancaster Lincoln

B-05

Diện tích tim tường 57.09m2

Diện tích thông thuỷ 50.65m2