Lancaster Lincoln

B-04

Diện tích tim tường 45.81m2

Diện tích thông thuỷ 39.82m2