Lancaster Lincoln

B-03

Diện tích tim tường 41.76m2

Diện tích thông thuỷ 37.68m2