Lancaster Lincoln

B-01

Diện tích tim tường 42.7m2

Diện tích thông thuỷ 38.43m2