Lancaster Lincoln

A-30

Diện tích tim tường 42.49m2

Diện tích thông thuỷ 38.244m2