Lancaster Lincoln

A-29

Diện tích tim tường 42.91m2

Diện tích thông thuỷ 38.65m2