Lancaster Lincoln

A-26

Diện tích tim tường 41.42m2

Diện tích thông thuỷ 36.95m2