Lancaster Lincoln

A-25

Diện tích tim tường 57.23m2

Diện tích thông thuỷ 50.54m2