Lancaster Lincoln

A-24

Diện tích tim tường 42.28m2

Diện tích thông thuỷ 41.92m2