Lancaster Lincoln

A-23

Diện tích tim tường 41.4m2

Diện tích thông thuỷ 37.18m2