Lancaster Lincoln

A-22

Diện tích tim tường 41.42m2

Diện tích thông thuỷ 36.95m2