Lancaster Lincoln

A-21

Diện tích tim tường 41.42m2

Diện tích thông thuỷ 37.19m2