Lancaster Lincoln

A-20

Diện tích tim tường 42.92m2

Diện tích thông thuỷ 38.41m2