Lancaster Lincoln

A-19

Diện tích tim tường 64.85m2

Diện tích thông thuỷ 57.88m2