Lancaster Lincoln

A-18

Diện tích tim tường 41.13m2

Diện tích thông thuỷ 37.61m2