Lancaster Lincoln

A-16

Diện tích tim tường 43.13m2

Diện tích thông thuỷ 38.21m2