Lancaster Lincoln

A-15

Diện tích tim tường 43.13m2

Diện tích thông thuỷ 38.44m2