Lancaster Lincoln

A-14

Diện tích tim tường 41.41m2

Diện tích thông thuỷ 36.55m2