Lancaster Lincoln

A-13

Diện tích tim tường 39.8m2

Diện tích thông thuỷ 35.5m2