Lancaster Lincoln

A-12

Diện tích tim tường 34.49m2

Diện tích thông thuỷ 30.39m2