Lancaster Lincoln

A-11

Diện tích tim tường 35.08m2

Diện tích thông thuỷ 31.12m2