Lancaster Lincoln

A-10

Diện tích tim tường 58.28m2

Diện tích thông thuỷ 52.9m2