Lancaster Lincoln

A-09

Diện tích tim tường 35.47m2

Diện tích thông thuỷ 31.79m2