Lancaster Lincoln

A-08

Diện tích tim tường 39.00m2

Diện tích thông thuỷ 33.88m2