Lancaster Lincoln

A-07

Diện tích tim tường 35.07m2

Diện tích thông thuỷ 31.5m2