Lancaster Lincoln

A-06

Diện tích tim tường 35m2

Diện tích thông thuỷ 31.3m2