Lancaster Lincoln

A-05

Diện tích tim tường 34.95m2

Diện tích thông thuỷ 31.37m2