Lancaster Lincoln

A-04

Diện tích tim tường 40.66m2

Diện tích thông thuỷ 36.2m2