Lancaster Lincoln

A-03

Diện tích tim tường 41.41m2

Diện tích thông thuỷ 36.77m2