Lancaster Lincoln

A-02

Diện tích tim tường 43.13m2

Diện tích thông thuỷ 38.2m2