Lancaster Lincoln

A-01

Diện tích tim tường 42.27m2

Diện tích thông thuỷ 38.2m2