Lancaster Lincoln

B-13

Diện tích tim tường 46.40m2

Diện tích thông thuỷ 42.10m2