Lancaster Lincoln

B-11

Diện tích tim tường 81.00m2

Diện tích thông thuỷ 73.40m2