Lancaster Lincoln

B-09

Diện tích tim tường 85.00m2

Diện tích thông thuỷ 78.50m2