Lancaster Lincoln

B-07

Diện tích tim tường 46.90m2

Diện tích thông thuỷ 43.10m2