Lancaster Lincoln

B-06

Diện tích tim tường 44.70m2

Diện tích thông thuỷ 40.30m2