Lancaster Lincoln

B-04

Diện tích tim tường 135.30m2

Diện tích thông thuỷ 124.80m2