Lancaster Lincoln

B-04

Diện tích tim tường 117.22m2

Diện tích thông thuỷ 108.41m2